Rust'ik is tijdelijk gesloten

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Wellness Rust’ik voor verkoop op afstand

1.Contactgegevens van Wellness Rust’ik

Wellness Rust’ik

Leuvensesteenweg 616

BE – 1930 Nossegem (Zaventem)

Hierna “Wellness Rust’ik” genoemd.

2.Inhoud en kader van de overeenkomst

 • 1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding van Wellness Rust’ik en op elke overeenkomst op afstand gesloten tussen de Klant en Wellness Rust’ik. via de website wellnessrustik.be gerelateerde websites waar producten en diensten van Wellness Rust’ik (wellnessrustik.be) gekocht kunnen worden of telefonisch (hierna “verkoop op afstand” genoemd). Deze overeenkomst kan bestaan uit de aankoop van producten en/of het reserveren van diensten.
 • 2 Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene aankoopvoorwaarden van de Klant, waarvan de toepassing expliciet wordt uitgesloten.
 • 3 De Klant kan kennis nemen van de algemene voorwaarden door op de link op de website wellnessrustik.be of in de reserverings- en bestelschermen te klikken. Deze algemene voorwaarden worden ter beschikking gesteld op een duurzame drager (pdf), die ongewijzigd door de Klant kan worden opgeslaan en/of afgedrukt, zodat deze achteraf eenvoudig door de Klant kan worden geraadpleegd. Tijdens het aankoopproces, wordt de Klant bovendien expliciet gevraagd om te erkennen dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en deze zonder voorbehoud aanvaardt. Hij doet dit door het hiervoor voorziene vakje aan te kruisen.
 • 4 Bij telefonische verkoop op afstand worden deze algemene voorwaarden meegestuurd als link in de bevestigingsmail.

3.De prijzen en de totstandkoming van de overeenkomst

 • 1 Het aankoopproces wordt gestart zodra de klant een reservering bevestigt en/of produkten in het winkelmandje van de webshop te plaatsen. De overeenkomst gaat in van het moment dat de Klant aanvinkt deze voorwaarden te aanvaarden en zijn order en/of reservering definitief bevestigt.
 • 2 De producten en diensten die de klant via het Internet kan aankopen worden op een voldoende gedetailleerde wijze omschreven, in de webshop zelf of op wellnessrustik.be, om de Klant een correcte beoordeling van het produkt of de dienst te kunnen laten maken. Indien de klant niet zeker is van de inhoud van de dienst of het produkt die hij via het Internet wenst aan te kopen, is het aan de Klant om zich bij Wellness Rust’ik hierover verder te informeren en dit voor het plaatsen van de aankoop.
 • 3 Prijzen weergegeven op de website wellnessrustik.be worden daar met de meeste zorg geplaatst. Doch mogelijke fouten in deze prijzen binden Wellness Rust’ik niet zolang de aankoop op afstand niet afgesloten wordt. Eens de verkoop op afstand afgesloten wordt, gelden de prijzen zoals ze worden weergegeven in het besteloverzicht. Alle aanbiedingen gelden zolang de voorraad strekt.
 • 4 De prijs van de aanbieding is niet noodzakelijk een all-in prijs. Consumpties of opties kunnen ter plaatse nog door de Klant extra geconsummeerd worden en zullen dan aan de gangbare prijzen worden aangerekend. Zo zijn bv consumpties van drank en eten nooit inbegrepen in de prijs, tenzij anders vermeld. Opties die inbegrepen zijn in het aanbod zullen steeds duidelijk en limitatief vermeld worden.
 • 5 Per boeking wordt 50% betaling met RES aanvaard.

4.Bedenktijd en herroepingsrecht

 • 1 De Klant, in hoedanigheid van natuurlijk persoon, heeft bij een aankoop voor niet-beroepsmatig gebruik, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van een motief, binnen veertien kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het goed of op het sluiten van de dienstenovereenkomst. De Klant hoeft enkel de directe kosten te dragen voor het terugsturen van de goederen.
 • 2 In volgende gevallen beschikt de Klant niet over het recht van de aankoop af te zien:
 • Diensten waarvan de uitvoering met de instemming van de klant begonnen is voor het einde van de bedenktijd.
 • Goederen die volgens de specificaties van de consument vervaardigd zijn of een persoonlijk karakter hebben.
 • Goederen die door hun aard niet terugbezorgd kunnen worden.

In concreto betekent dat de bij een aankoop op afstand bij Wellness Rust’ik, de Klant niet beschikt over het recht van de aankoop af te zien in volgende gevallen:

 • De Klant maakt de reservering of plaatst de bestelling in hoedanigheid van Handelaar of voor beroepsmatig gebruik.
 • De Klant koopt een cadeaubon en deze is reeds verbruikt op het moment dat de Klant aanspraak wenst te maken op zijn herroepingsrecht
 • De Klant heeft een cadeaubon besteld en daarbij aangeduid dat deze aan huis geleverd dient te worden. De creatiekosten kunnen niet herroepen worden aangezien deze bons gepersonaliseerd worden.
 • De Klant besteld/reserveert een dienst minder dan veertien kalenderdagen op voorhand.
 • 3 Indien de Klant van zijn herroepingsrecht wenst gebruik te maken, moet hij zijn aanvraag binnen de herroepingstermijn, schriftelijk richten aan Wellness Rust’ik, Leuvensesteenweg 616 1930 Nossegem of via info@wellnessrustik.be

5.Voorschot en annulatieregels

 • 1 Bij het afsluiten van de verkoop op afstand wordt standaard een voorschot gevraagd of kredietkaartgegevens die rechtmatig aan de Klant toebehoren als waarborg. Hierop zijn annulatieregels van toepassing.
 • 2 Indien een voorschot gevraagd wordt, zal een uiterste betaaldatum, die kan afhangen van het moment van bestellen, meegedeeld worden aan de Klant.
 • 3 Indien het voorschot niet ontvangen is binnen deze vooropgestelde termijn of de opgegeven kredietkaartgegevens blijken niet geldig te zijn, heeft Wellness Rust’ik het rechts de overeenkomst eenzijdig en zonder verdere kennisgeving te verbreken.
 • 4 In geval de Klant kiest voor het direct online betalen, heeft Wellness Rust’ik het recht deze overeenkomst eenzijdig te annuleren mits de betaling niet succesvol is afgerond binnen 60min na het bevestigen van de aankoop.
 • 5 Een betaling van het voorschot of overhandigen van de kredietkaartgegevens is in geval van een telefonische verkoop op afstand een onherroepelijke aanvaarding van deze voorwaarden door de Klant.
 • 6 In geval van een reservering bedraagt het voorschot of de garantie die gegeven wordt steeds het volledige sauna-bedrag, tenzij expliciet anders vermeld.
 • 7 In geval de Klant zijn bestelling annuleert, worden volgende annulatieregels toegepast voor eventuele recuperatie van het voorschot:
 • Indien de klant meer dan 2 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het volledige voorschot in tegoed geplaatst.
 • Indien de Klant minder dan 2 kalenderdagen voor het leveren van de goederen of diensten annuleert, wordt het gehele voorschot verrekend. Indien de kredietkaartgegevens als garantie zijn gegeven wordt het correcte bedrag door creditering adhv deze gegevens geïnd. Indien dit om bepaalde redenen niet mogelijk blijkt te zijn (verkeerde gegevens, ontoereikend saldo) wordt het betreffende bedrag direct aan de Klant gefactureerd.
 • 8 De annulatieregels worden steeds toegepast. De Klant kan zich in geen geval op overmacht (o.m. ongeval, slecht weer, ziekte, overlijden, beletsel, etc.) beroepen.
 • 9 Een annulatie is enkel en alleen geldig wanneer het door Wellness Rust’ik per email bevestigd is.
 • 10 Niet of laattijdig komen opdagen voor een gemaakte reservatie (no-show) wordt steeds als een laattijdige annulatie beschouwd en geeft Wellness Rust’ik onherroepelijk het recht het volledige voorschot van de reservatie te verrekenen via de meegedeelde kredietkaart of via facturatie, in geval er nog geen voorschot werd betaald.
 • 11 Indien het voorschot terug verschuldigd is aan de Klant, wordt dit op een tegoedrekening geplaatst voor de klant. Bij een volgende bestelling wordt dit tegoed dan gebruikt. De Klant heeft steeds het recht de effectieve terugstorting van dit tegoed te vragen. Op voorschotten en tegoeden zijn nooit interesten verschuldigd.

6.Bevestigingen en herinneringen

 • 1 Bij het plaatsen van een reservering, krijgt de Klant steeds een bevestiging per email in geval er een geldig emailadres wordt opgegeven.
 • 2 De Klant kan niet opteren om geen betalingsherinneringen te krijgen indien het voorschot niet direct online betaald wordt.
 • 3 Het effectief afleveren van bevestigingen en/of herinneringen per email kan owv technologische redenen nooit 100% gegarandeerd worden. Het niet ontvangen van een bevestiging of herinnering kan dan ook nooit als reden tot verbreking van de overeenkomst worden ingeroepen. Indien de Klant een bepaalde bevestiging of herinnering niet ontvangen heeft, kan hij steeds Wellness Rust’ik contacteren met de vraag deze opnieuw te versturen.

7.Het gebruik van de units

 • 1 Alle informatie betreffende ons complex vindt de Klant op onze website.
 • 2 De Klant huurt de ruimte in alle privacy af, er is parkeergelegenheid voorzien op straat waar er nog een aantal parkeerplaatsen zijn.
 • 3 Bij aankomst krijgt de Klant een rondleiding met alle informatie over het gebruik van de faciliteiten.
 • 4 Het gereserveerde einduur blijft steeds aangehouden, ook indien de Klant later aankomt, zodat de volgende klanten op tijd de ruimte kunnen betreden na reiniging. Overtijd wordt extra aangerekend aan 15€/per begonnen kwartier, te rekenen vanaf 5 minuten overtijd.
 • 5 Om hygiënische reden is het verplicht om een handdoek te leggen in de sauna’s en relaxruimtes
 • 6 Bij voorkeur vragen wij de Klant om naakt gebruik te maken van de privé-units. De waterkwaliteit wordt verstoord door het gebruik van textiel. Het dragen van textiel draagt bij tot infectiegevaar.
 • 7 Het is verboden om zelf producten toe te voegen en eten of drinken te nuttigen in de massagebaden, sauna’s of zwembad. Indien u deze regels niet respecteert en hierdoor het water of filters moeten vervangen worden, zullen deze kosten aangerekend worden aan de Klant.
 • 8 Het meebrengen van eigen dranken en voedsel is ten allen tijde verboden.
 • 9 Om hygiënische reden is het verplicht eerst te douchen en te wassen met zeep voor de ingebruikname van sauna-faciliteiten.
 • 10 De Klanten is eraan gehouden geen verboden middelen in het complex binnen te brengen.
 • 11 Wanneer er schade wordt aangebracht aan het complex of dingen worden ontvreemd, zullen de kosten van herstelling, reiniging of vervanging integraal doorgerekend worden aan de Klant. Bij vaststelling van diefstal zal onmiddellijk de politie worden ingeschakeld.
 • 12 Lopen of rennen is ten strengste verboden in het ganse complex.
 • 13 Wellness Rust’ik behoudt zich ten allen tijde het recht om mensen te weigeren of uit het complex te ontzetten.
 • 14 De Klant verklaart zich integraal akkoord dat hijzelf verantwoordelijk is voor een correct gebruik van de door Wellness Rust’ik ter beschikking gestelde installaties en producten. In geen enkel geval kan de klant Wellness Rust’ik aansprakelijk stellen voor ongevallen, lichamelijke of materële schade of eender welke andere claim.
 • 15 Het is ten strengste verboden te roken in de privé-units. In de buitenruimtes zijn asbakken voorzien. Deze zijn eigendom van Wellness Rust’ik.
 • 16 Bij verlies van de afstandsbediening van de televisie wordt de Klant een verlieskost aangerekend van 100€.
 • 17 Alle ter beschikking gestelde producten en materialen in de privé-unit zijn eigendom van Wellness Rust’ik.

8.Toepasselijk recht en aansprakelijkheid

 • 1 Uitsluitend het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst.
 • 2 Bij optredende geschillen zijn uitsluitend de rechtbanken van Brussel bevoegd.
 • 3 De Klant die de reservering maakt of de bestelling plaatst, zal door Wellness Rust’ik aansprakelijk gesteld worden.